Skip to content

Tense

Tense is the verb's reference to a position in time.

Past tense

The past tense of a verb has some patterns of inflection, but we will need to maintain a suffix mapping dictionary and an exception dictionary.

POS Tag: <past>

mlmorph has an exception dictionary for past tense of verbs. This is a mapping between a word in citation form(നടുവിനയെച്ചം -ഉക forms) and their past tenses literally written down. Som examples from this is given below

VerbPast tense
ഓടുകഓടി
ആടുകആടി
ഇടുകഇട്ടു
ചാവുകചത്തു
ഉണ്ണുകഉണ്ടു
ആയുകആഞ്ഞു
തികയുകതികഞ്ഞു
ആഴുകആണ്ടു
തൊഴുകതൊഴുതു
പോവുകപോയി
പണിയുകപണിഞ്ഞു, പണിതു
വരിക, വരുകവന്നു
തരിക,തരുകതന്നു
പോകുകപോയി
ആവുക, ആകുകആയി
ആക്കുകആക്കി
കൂവുകകൂവി
കൂകുകകൂകി
ഇരിക്കുകഇരുന്നു
കാക്കുകകാത്തു
കോരുകകോരി
കാണുകകണ്ടു
കക്കുകകട്ടു
കിടക്കുകകിടന്നു
നിൽക്കുകനിന്നു
നില്ക്കുകനിന്നു
നടക്കുകനടന്നു
കടക്കുകകടന്നു
പരക്കുകപരന്നു
തോൽക്കുകതോറ്റു
നോവുകനൊന്തു
കൊള്ളുകകൊണ്ടു
തിന്നുകതിന്നു
ചുമക്കുകചെമന്നു
ചുവക്കുകചുവന്നു
വിശക്കുകവിശന്നു
അളക്കുകഅളന്നു
നീളുകനീണ്ടു
കൊല്ലുകകൊന്നു
തല്ലുകതല്ലി
തല്ലുകതച്ചു
ചൊല്ലുകചൊല്ലി
ചൊല്ലുകചൊന്നു
ചെല്ലുകചെന്നു
വെല്ലുകവെന്നു
ഒക്കുകഒത്തു
മറക്കുകമറന്നു
ളകുകളകി
ഉരുളുകഉരുണ്ടു
കുറുകുകകുറുകു
തുറക്കുകതുറന്നു
വീഴുകവീണു
താഴുകതാണു, താഴ്ന്നു
കേഴുകകേണു
എഴുന്നേൽക്കുകഎഴുന്നേറ്റു, എണീറ്റു

In addition to this, a suffix map is also prepared. The verb forms having the suffixes in this mapping will use the past tense suffixes. Some examples:

suffixPast tense suffix
ങ്ങുകങ്ങി
ഞ്ഞുകഞ്ഞി
ട്ടുകട്ടി
ിടുകിട്ടു
ാടുകാടി

So, ചാടുക will become ചാടി, കലങ്ങുക becomes കലങ്ങി by using this table.

The above two tables should take care of irregularity in past tense forms. After this, we will use some inflection rules as given below.

Verbs ending with -ിക്കുക: Replace ക്കുക with ച്ചു

Examples

 • പറിക്കുക - പറിച്ചു
 • പഠിക്കുക - പഠിച്ചു
 • ചെരിക്കുക - ചെരിച്ചു
 • മുറിക്കുക - മുറിച്ചു

Verbs ending with -ുക്കുക: Replace ക്കുക with ത്തു

Examples

 • അടുക്കുക - അടുത്തു
 • കൊടുക്കുക- കൊടുത്തു

Verbs ending with [എ, ഏ, ഒ, ഓ, ഊ ]ചിഹ്നം+ ക്കുക: Replace ക്കുക with ക്കി

Examples

 • നോക്കുക- നോക്കി
 • പൊക്കുക - പൊക്കി
 • ഉടക്കുക - ഉടക്കി
 • കറക്കുക - കറക്കി
 • തൂക്കുക - തൂക്കി
 • കൊടുക്കുക - കൊടുത്തു

Present tense

Present tense in Malayalam has very regular forms.

POS Tag: <present>

Replace ഉക by ഉന്നു

Examples

 • അടിക്കുക - അടിക്കുന്നു
 • കരയുക - കരയുന്നു.
 • ഓടുക - ഓടുന്നു
 • ചിരിക്കുക - ചിരിക്കുന്നു

Future tense

POS Tag: <future>

Future tense in Malayalam has very regular forms.

Replace ഉക by ഉം

Examples

 • അടിക്കുക - അടിക്കും
 • കരയുക - കരയും.
 • ഓടുക - ഓടും
 • ചിരിക്കുക - ചിരിക്കും